Προϋποθέσεις, κύρια δικαιολογητικά, ενεργειακός στόχος του προγράμματος

εξοικονομώ αυτονομώ

Προϋποθέσεις Επιλέξιμων Κατοικιών

 1. Υφίσταται νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 2. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 3. Έχει καταταχθεί βάσει του A’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (A’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
 4. Η πολυκατοικία να έχει εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) πολυκατοικίας (πολυκατοικία Τύπου Α)
 5. Η πολυκατοικία να έχει εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) πολυκατοικίας και να έχει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) συνδεδεμένο με τον ως άνω ΑΦΜ πολυκατοικίας (πολυκατοικία Τύπου Β)
 6. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία (πολυκατοικία Τύπου Α & Β)

Επιχορήγηση λοιπών δαπανών
Επιπρόσθετα, επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% μέχρις ενός ποσού
• Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων
• Τη συμπλήρωση των εντύπων Πρότασης Παρεμβάσεων & Καταγραφής Παρεμβάσεων
• Η αμοιβή του συμβούλου έργου σχετικά με:
• με την υποβολή της αίτησης
• την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου
• της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση
• Η αμοιβή για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) που απαιτούνται από την κείμενη
νομοθεσία για την υλοποίηση παρεμβάσεων (όπως για παράδειγμα αμοιβή για έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αμοιβή για μελέτη
εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου), μέχρις ενός ποσού.
• Η αμοιβή για την επιθεώρηση και την έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου αναβάθμισης ανελκυστήρα από αναγνωρισμένο φορέα, όπως υλοποιούνται
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέχρις ενός ποσού. (Για πολυκατοικίες τύπου Α/Β)

Κύρια δικαιολογητικά
Τα κύρια δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα. Αντίστοιχα/Πρόσθετα και πιο εξειδικευμένα νομιμοποιητικά έγγραφα θα ανακοινωθούν σε παράρτημα με τη δημοσίευση του οδηγού του προγράμματος

 1. Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο
 2. Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων
 3. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
 4. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
 5. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Συνιδιοκτητών Πολυκατοικίας (Μόνο για πολυκατοικίες Τύπου Α ή Τύπου Β)

Ενεργειακός στόχος του Προγράμματος
Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που
υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό
στόχο αίτησης, ως εξής:

 1. Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών,
  αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την
  υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.
 2. Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Α, αναβάθμιση κατά τρεις (3)
  ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο
  Α’ ΠΕΑ.
 3. Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Β, δεν τίθεται ελάχιστος
  ενεργειακός στόχος.

Αλλαγή στις προϋποθέσεις υποβολής
Πλέον σε ένα ΑΦΜ θα επιτρέπονται περισσότερες της μίας υποβολές για
διαφορετικές κατοικίες.

Σημαντικές διευκρινίσεις
• Περιορισμός μίας (1) αίτησης ανά κατοικία: Μονοκατοικίες / μεμονωμένα διαμερίσματα / πολυκατοικίες που έχουν
ολοκληρώσει κάποιον από τους προηγούμενους κύκλους του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» της
προγραμματικής περιόδου 2014-2020 δεν είναι επιλέξιμες στον τρέχοντα Κύκλο.
• Δυνατότητα πολλών αιτήσεων ανά ωφελούμενο: Για κάθε φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η
υποβολή περισσότερων της μίας (1) αίτησης, για διαφορετικές επιλέξιμες κατοικίες, δίχως να υπερβαίνει τις 100.000 €
συνολικής ενίσχυσης.
(πχ. ένα φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για την κύρια κατοικία του αλλά και για κατοικία που του ανήκει αλλά
μισθώνεται από άλλο φυσικό πρόσωπο ως κύρια κατοικία)

Συνολικός Ανώτατος Προϋπολογισμός
Ο ανώτατος προϋπολογισμός επιλέξιμων παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το
γινόμενο του 1,2 € επί το σύνολο της ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α’ ΠΕΑ (ελέγχεται εκ νέου κατά την υποβολή του Β’ ΠΕΑ)
Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός προκύπτει από το άθροισμα επιλέξιμων παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, και διαμορφώνεται ανά τύπο αίτησης ως εξής:

Μονοκατοικία/ μεμον. Διαμέρισμα (€) 

 • Ανώτατος Π/Υ επιλέξιμων παρεμβάσεων: 48.500 
 • Μέγιστο κόστος Λοιπών Δαπανών 1.500 
 • Συνολικός Ανώτατος Π/Υ 50.000

 

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

Αφήστε μια απάντηση